Η ψυχοθεραπεία έχει πολλούς στόχους και τους περισσότερους από αυτούς τους θέτει ο ίδιος ο θεραπευόμενος, ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες και επιθυμίες. Οι πιο συχνοί αφορούν αρχικά στο να βοηθηθεί να αισθανθεί καλύτερα, να μπορέσει να πάρει υγιείς αποφάσεις για τη ζωή του, να εκπαιδευτεί στα όρια και να μάθει να συνδέεται με έναν ασφαλή τρόπο με τους άλλους.

Για να μπορέσει όμως κάποιος να «αφεθεί» στη θεραπευτική διαδικασία και να αρχίσει να δουλεύει όλα τα προαναφερθέντα, είναι πολύ πιθανό να έχει ανάγκη από έναν μπούσουλα πιστοποίησης του ότι βρίσκεται σε καλά χέρια.

Σημεία στα οποία οι θεραπευόμενοι μπορούν να ανιχνεύσουν την καλή πρακτική είναι τα παρακάτω:
–  Εκπαίδευση / πιστοποιήσεις, εμπειρία και επαγγελματισμός του ψυχοθεραπευτή

Πέρα από τα προφανή σε αυτή την κατηγορία (πανεπιστημιακή εκπαίδευση, κατάρτιση και ψυχοθεραπευτική ειδίκευση) αναφερόμαστε επιπλέον σε βασικούς κανόνες δεοντολογίας και κατευθυντήριες γραμμές στην άσκηση του επαγγέλματος. Παραδείγματος χάριν είναι σημαντική η εξήγηση από την πλευρά του θεραπευτή της θεραπευτικής  διαδικασίας και του πως αυτή μπορεί να εφαρμόσει στα αιτήματα του θεραπευόμενου, δίχως να δίνονται υποσχέσεις που δεν μπορούν να τηρηθούν. Επίσης εξαιρετικής σημασίας είναι η ισορροπία στη χρήση γνωστικών και συναισθηματικών αναφορών και ο σεβασμός στις ταχύτητες του ίδιο του θεραπευόμενου. Ένα καλό σημάδι είναι η προσωπική και μακροχρόνια ψυχοθεραπεία του ίδιου του θεραπευτή.

–  Ενημερωμένη συναίνεση των κανόνων που διέπουν την ψυχοθεραπευτική πράξη και άλλα νομικά ζητήματα απορρήτου

Στην αρχή κάθε νέας θεραπευτικής συνεργασίας, δίνεται χρόνος στην εξήγηση του πως λειτουργεί το απόρρητο και σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται να γίνει άρση του. Η αρχή της εμπιστευτικότητας δεν αφορά μόνο τον άμεσα ενδιαφερόμενο αλλά όλους τους θεραπευόμενους που είναι σε συνεργασία με τον συγκεκριμένο θεραπευτή.

 –  Επικοινωνία και εστίαση στον θεραπευόμενο

Η αποτελεσματική επικοινωνία και η σχέση μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου είναι ίσως οι σημαντικότεροι παράγοντες για το εάν η θεραπεία θα είναι επιτυχής ή όχι.
Αν και ο καθένας μας έχει διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας, ο ρόλος του θεραπευτή πρέπει να είναι σαφής σε όλη την ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Ένα βασικό κομμάτι της αποτελεσματικής επικοινωνίας είναι η ουσιαστική εστίαση στον θεραπευόμενο και στις ανάγκες του. 

–  Ενσυναίσθηση και θεραπευτική σχέση

Η ενσυναίσθηση βοηθάει στην οικοδόμηση της θεραπευτικής σχέσης, και η θεραπευτική σχέση είναι το κλειδί για την επιτυχία της ίδιας της θεραπείας. Χωρίς πραγματική θεραπευτική συμμαχία, ο θεραπευτής έχει ελάχιστες πιθανότητες να βοηθήσει πραγματικά τον θεραπευόμενο να επεξεργαστεί τις δυσκολίες και τα αιτήματά του. Οι καλοί θεραπευτές δίνουν  βάση στη διατήρηση μιας παραγωγικής και επαγγελματικής σχέση με τους θεραπευόμενους τους και στην οριοθετημένη διαχείριση αυτής της εγγύτητας.

–  Αίσθηση προόδου στη ψυχοθεραπεία

Ανεξάρτητα από το πόσο ικανός ή εξειδικευμένος μπορεί να είναι ένας θεραπευτής αυτό που πολλές φορές είναι το πλέον σημαντικό, είναι η αίσθηση του θεραπευόμενου για όσα κατακτά μέσα από τη θεραπευτική διαδικασία. Η ψυχοθεραπεία από τη φύση της είναι προϊόν υπομονής και επηρεάζεται από τις ποικίλες ανάγκες, την ετοιμότητα και το στυλ τόσο του θεραπευόμενου όσο και του θεραπευτή. Μπορεί κάποιος να μην είναι έτοιμος για θεραπεία και άλλες φορές συμβαίνει να μην γίνεται το απαραίτητο ταίριασμα μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου.